הקצעת קרקע באזורי תעשייה – אפשרות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית ובאיו"ש

הקצעת קרקע באזורי תעשייה – פטור ממכרז

הקצעת קרקע באזורי תעשייה – מינהל אזורי תעשייה מפרסם הודעה בדבר אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית ובאיו"ש, על פי התנאים המפורטים בהוראת מנכ"ל 6.2.

התאם לתקנה 25 (5) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, ניתנת בזו הודעה בדבר קיום אפשרות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור מחובת מכרז עד ליום 31.12.2021, באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959 (אזור פיתוח א') וכן באיו"ש, להקמה או להרחבה של מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה, או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה לצד קשור, וזאת באזור תעשייה שיש לו תב"ע מאושרת לתעשייה או מלאכה.

הרשימה המלאה של אזורי התעשייה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה וזמינה בכתובת הבאה :
הוראת מנכ"ל 62.- נספח 1- רשימת אזורי תעשייה זכאים לפטור הרשימה מתעדכנת מעת לעת.

הגשת בקשה להמלצה

כל המבקש לקבל המלצה רשאי להגיש בקשה להמלצה כזאת לפי כללי הוראת מנכ"ל 6.2 המפורסמת באתר המשרד.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס הבקשה המקוון בלבד (בקשות שתוגשנה באופן לא מקוון לא יתקבלו).

הבהרות

 • מפעלים קיימים בכל הארץ המעוניינים להרחיב את המפעל, זכאים להגיש בקשה להענקת זכויות במקרקעין גובלים למפעל קיים בהתאם לתקנה 25 (11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993.
 • ייתכן וחלק מהמגרשים לתעשייה באזורי התעשייה שברשימה ישווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל במכרזים פומביים.
 • המלצות על הקצאות הקרקע כאמור לעיל תוענקנה, בהתאם למגבלות התקציב, לכללי הדיון בבקשות כאמור בהוראת המנכ"ל 6.2, לזמינות הקרקע, למצב פיתוח התשתיות ולפי החלטת המשרד.
 • יובהר כי הודעה זו עניינה הגשת בקשות להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז בלבד. לאור העובדה כי עדיין אין תקציב מדינה מאושר לשנה זו וטרם התקבלה החלטת ממשלה מתאימה, לא ניתן להגיש בקשה או לאשר כעת השתתפות בהוצאות הפיתוח.
 • אם וכאשר ניתן יהיה לאשר בקשות השתתפות בהוצאות הפיתוח, בקשות אלו ידונו בהתאם להוראת המנכ"ל התקפה במועד הדיון בהן. יובהר כי צפויים שינויים במנגנון ההשתתפות בהוצאות הפיתוח המפורטים בעמוד ההוראה באתר המשרד.
 • יזם שמבקש לקבל מענק השתתפות בהוצאות הפיתוח מקבל על עצמו שייתכן ולא יתקבל תקציב או תתקבל החלטת ממשלה בדבר השתתפות בהוצאות פיתוח, או שזו תתקבל ולא תחול עליו.
 • המשרד אינו מתחייב להיענות לבקשה כלשהי.
 • מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה רשאי בכל עת לסגור את המערכת המקוונת להגשת בקשות עבור אזור תעשייה מסוים. הודעה על כך תפורסם באתר המשרד.
 • הענקת זכויות במקרקעין תיעשה על ידי רשות מקרקעי ישראל בלבד לפי המלצת המשרד ובכפוף לכל הכללים, התנאים, התשלומים והנהלים הקיימים במשרד וברשות מקרקעי ישראל.

הוראת מנכ"ל 6.2 – מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה

לנוכח העובדה כי עדיין אין תקציב מדינה מאושר לשנה זו וטרם התקבלה החלטת ממשלה מתאימה, לא ניתן לאשר כעת השתתפות בהוצאות הפיתוח. לכן, יכולים להגיש בקשה להמלצה לפי הוראת מנכ"ל 6.2 העדכנית :

א. מי שמבקש המלצה באזורים המפורטים כאן שאין בהם השתתפות בהוצאות הפיתוח.

ב. מי שמוותר באופן מלא על השתתפות בהוצאות הפיתוח ללא אפשרות חזרה.

ג. מי שאינו מוותר על השתתפות בהוצאות הפיתוח, ובלבד שהוא מקבל על עצמו שייתכן ולא יתקבל תקציב או תתקבל החלטת ממשלה בדבר השתתפות בהוצאות פיתוח, או שזו תתקבל ולא תחול עליו.

יובהר כי צפויים שינויים במנגנון ההשתתפות בהוצאות הפיתוח, שאם וכאשר יאושרו יהיו כדלקמן: 

 • המלצה על הקצאה בפטור ממכרז תצא בנפרד מאישור השתתפות בהוצאות הפיתוח, וקבלת המלצה כאמור כלל אינה מחייבת שתאושר בהמשך השתתפות בהוצאות הפיתוח.
 • ציון הסף לקבלת המלצה הוא ניקוד של 45 נקודות ואילו ציון הסף לקבלת ההשתתפות בהוצאות הפיתוח צפוי להיות 60 נקודות.
 • ההשתתפות בהוצאות הפיתוח לא מתקבלת מראש בעת קבלת הקרקע. היזם נדרש לשלם תחילה את הוצאות הפיתוח המלאות, וההשתתפות תהיה אך ורק לאחר עמידה באבני דרך שייקבעו, שהאחרונה בהן ככלל תהיה קבלת אישור למעבר להסכם חכירה.

יתכן ועסקים העונים להגדרת מלאכה לא יקבלו השתתפות בהוצאות הפיתוח למעט ביישובי מיעוטים, אולם שינוי זה מותנה בפרסומה של הגדרה מדויקת למלאכה.

נספחים מקוונים להוראה

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

שיטות ניהול מתקדמות להתייעלות ואופטימיזציה 

תכנון והעברת מפעל ומחסנים

ניהול שרשרת האספקה

טופס בקשה להקצעת קרקע

מינוף אזורי תעשייה

אזורי תעשייה הזכאים להמלצה

אודות אזורי התעשייה

מחשבון עלויות ליזם

מפה ליזם

בקשה להקצעת קרקע