מענק "חרבות ברזל"

היום 31.10.23 פורסם תזכיר חוק מענק חדש בהתאם ל"חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה-

חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023" על פיו יינתן מענק כספי לעוסקים העומדים בתנאי הזכאות בהתאם לתקופה של

אוקטובר 2023. נדגיש כי אין חקיקה רשמית ולכן המתווה אינו סופי. החוזר מתייחס לנקודות עיקריות

בלבד.

התנאים לצורך זכאות למענק

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 (להלן: "תקופת הזכאות") נמוך  ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2022 (להלן: "תקופת הבסיס")  בשיעור של 12.5% לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ דו חודשי, או מחזור עסקאותיו  בחודש אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו באוקטובר 2022 בשיעור של 25%  לפחות לעוסק אשר מדווח למע"מ חד חודשי.
 • הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.
 • הוא היה חייב בניהול פנקסיו לשנת 2022 ולשנת 2023 והם לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2022
 • לא דיווח על סגירת עסקו לפני ה-1/10/2023.
 • אין לו מחזורים שדווחו אפס  למע"מ באופן רציף מחודש יוני ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • הוגשו לפחות שניים מתוך שלושה דוחות תקופתיים למע"מ בחודשים יולי ועד ספטמבר בשנת 2023.
 • הוא אינו ביצע עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה בשנת 2022 או 2023.
 • אין עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.
 • העוסק החל לפעול לפני יום 1.9.2023.

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪

גובה המענק נגזר מהמחזור של העסק ובהתאם לשיעור הירידה בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס.

המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו גבוהות מ-300 אלף ₪ בשנת 2022, הוא חיבור של פרמטר הוצאות

קבועות ופרמטר שכר.

אופן חישוב המענק בהתאם לפרמטר הוצאות קבועות

בפרמטר זה ניקח את ההוצאה החודשית השוטפת הממוצעת בשנת 2022 ואותו נכפיל בהתאם למקדם

הוצאות הקבועות אשר תלוי בשיעור ירידה במחזורים, כמפורט בטבלה להלן:

HARAVOT BARZEL 1

דגשים: הוצאות שוטפות לא ייכללו את הדברים הבאים:

 • רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו, זולת אם אישר זאת המנהל.
 • תשומות ציוד שנרכש לעסק.

דוגמא:  עוסק אשר סך ההוצאות הקבועות בשנת 2022 היה 1.2 מיליון ₪  ושיעור הירידה במחזורים הוא 92%.

יוצא שההוצאה החודשית הממוצעת היא 1.2 מיליון חלקי 12 חודשים = 100 אלף. כאשר שיעור הירידה גבוה

מ-80% כמו בדוגמא זו, מקדם הוצאות הקבועות הוא 22%- ולכן סכום המענק בפרמטר זה, יהיה 100 אלף

כפול 22% = 22,000.

אופן חישוב המענק בהתאם לפרמטר השכר – בפרמטר זה ניקח את העלות המעביד בחודש אוקטובר 2023

ואותו נכפיל ב-75% ובשיעור הירידה במחזורים (שימת הלב כי לא מדובר במקדם שיעור הירידה כפי שהיה

בפרמטר הקודם, אלא בשיעור הירידה עצמו).

דגשים: עלות מעביד לצורך חישוב זה הוא, הנמוך מבין עלות מעביד בפועל לבין כמות עובדים כפול שכר ממוצע

במשק.

דוגמא:  עוסק אשר מעסיק 10 עובדים, וסך עלות המעביד שלו 220 אלף ₪ ושיעור הירידה הוא 85%.

ראשית, נבחן מהי עלות המעביד בהתאם לשכר ממוצע במשק; 10(כמות עובדים)*11,809(שכר ממוצע במשק)*1.25= 147,612 ₪.

שנית, ניקח את הנמוך מבניהם (147,612<220,000) ועליו נבצע את הנוסחה.

סכום המענק יהיה 147,612 אלף כפול 75% כפול 85% =94,102 ₪.

סך המענק הסופי (המורכב משני הפרמטרים)יהיה 22,000 + 94,102 = 116,102 ₪.

תקרת המענק

 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 אינו עולה על 100 מיליון ש"ח- התקרה היא 600 אלף ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 100 מיליון ₪ ואינו עולה על 300 מיליון ₪ – התקרה היא 600 אלף ₪ בתוספת 0.3% מחלק מחזור עסקאותיו בשנת 2022 אשר עולה על 100 מיליון ₪.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 עולה על 300 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ – התקרה היא 1.2 מיליון ₪.

גובה המענק לעוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪

עוסק שמחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר 2023 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר אוקטובר

2022 בשיעור גבוה מ-12.5% למי שמדווח דו חודשי למע"מ יקבל סכום  בהתאם למחזור עסקאותיו בשנת 2022

אשר יוכל במקדם נזק בהתאם לשיעור הירידה שלו, כמפורט להלן:

סכום מענק "חרבות ברזל" לעסקים ע"פ מחזור המכירות

HARAVOT BARZEL 2

HARAVOT BARZEL 3

דוגמא: שעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2022 היה 170 אלף ושיעור הירידה שלו בחודשים ספטמבר אוקטובר

2023 לעומת חודשים ספטמבר אוקטובר 2022 הוא 42%. המענק יחושב כדלקמן: 3,125 * 3 = 9,375 ₪.

מוסד ציבורי

מוסד ציבורי זכאי רק מי שלפחות שליש מהכנסותיו בשנת 2022, לא היו מתמיכות ומתרומות, ובנוסף עיקר הכנסתו

בשנת 2022, שאינה מתמיכות ותרומות, הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף או מוצרים באופן שוטף

ובמהלך רוב חודשי השנה. הפרמטרים שהובאו בחוזר זה שונים במוסדות ציבוריים.

לסיכום

כאמור בפתח הדברים, מדובר בתזכיר חוק בלבד שאין וודאות אם אכן ייצא במתכונתו הנוכחית.

אנחנו מאחלים לכלל לקוחותינו בהצלחה רבה, בשורות טובות וביחד ננצח!

אולי מעניין אותך גם :

בעלי-בעלות עסקים – מצב חרום לאומי

הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים והקלות בחל"ת: כך זה יעבוד