מענק שימור עובדים

מענק שימור עובדים

מעסיקים, אל תפספסו את ההזדמנות לקבל מענק אם המשכתם להעסיק עובדים בתקופת המשבר.

מענק בסך 5,000 ₪ על כל עובד מזכה

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן מענק שיסייע לכם במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות. בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בתחתית העמוד. מומלץ לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני מילוי הטופס בתחתית העמוד.

עדכון חשוב לגבי תנאי התוכנית לעסקים שזכאים למענק עידוד תעסוקה

עסק שקיבל מענק עידוד תעסוקה בחודשים ספטמבר ו/או אוקטובר, יוכל לוותר על מענק עידוד תעסוקה לטובת מענק שימור עובדים. במידה והעסק יימצא זכאי, יקוזז הסכום שהתקבל במענק עידוד תעסוקה מסכום מענק שימור עובדים. האפשרות לקיזוז המענקים איננה זמינה כעת, אך תהיה זמינה בהמשך באתר.

תנאי הזכאות למענק

 • שיעור פגיעה במחזור – עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
 • מסלול מאוחר – עסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • זכאות למענק הוצאות קבועות – העסק זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 במסלול המאוחר
 • לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה – העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הניתן על ידי שירות התעסוקה העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

דגשים להגשת הבקשה

בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות הינו 30.06.2021

 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית
 • שימו לב, האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה
 • על מנת לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק

אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק ?

עובד שכל הסעיפים הבאים מתקיימים לגביו:

 • תושב ישראל
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש
 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד