ועדת סקר והנצלה – (MRB (Material Review Board

מדיניות האיכות

ועדת סקר והנצלה – מדיניות האיכות הינה לפתח, לייצר ולשווק מוצרים בהתאם לתקנים ומפרטים ישימים, תוך התחשבות במקרים בהם יש צורך לאשר מוצר הסוטה מדרישות אלה עקב שיקולי עלות לו"ז, כאשר אלה מגובים בשיקולים טכניים.

כינוס ועדת סקר והנצלה

מטרת התכנסות ועדת סקר והנצלה היא לקבוע שיטת טיפול במוצר לקוי (אי-התאמה בין המוצר לבין תיאורו במפרטים או בדרישות מוגדרות אחרות) מרגע הגילוי ועד קביעת ייעודו למעט ליקויים שניתן לתקנם ולהביא את המוצר להתאמה מלאה לדרישות.

הועדה הינה פגישה של מנהלים מכמה מחלקות, ורצוי שתהיה נציגות של השיווק, רכש, תפעול-ייצור, מחסן, איכות והמהנדס רלוונטי, בו דנים על גורלו של מוצר שאינו עומד בסטנדרט האיכות שהארגון קבע (מפרט, איכות, שרטוט). באמצעות פגישה זו, תמנעו האשמות, כאשר המוצר התקול מייצר בעיה או תלונת לקוח, כי כולם לקחו את ההחלטה יחד (פסילה, החזרה לספק, תיקון / הנצלה, שימוש). מומלץ לתעד את החלטות ועדת MRB, לצורך למידה.

סמכויות והועדה

בסמכות ועדת סקר והנצלה להחליט על יעוד המוצר וקביעת פעולות מתקנות נדרשות. יושב ראש הועדה הינו נציג פעילות ניהול איכות המומנה ע"י מנהל אבטחת איכות בארגון.

 • מוצר – חומר, רכיב, פריט, תת הרכבה ומוצר מוגמר.
 • סטייה – אי-התאמה בין המוצר לבין תיאורו במפרטים או בדרישות מוגדרות אחרות.
 • ליקוי מהותי – חריגה מתקנים ישימים למוצר או ליקוי היכול לפגוע באמינות, ביצועים, תפעוליות, בטיחות, תחזוקתיות ותחליפיות.
 • ליקוי זעיר – כל ליקוי שאינו מהותי כמפורט בליקוי מהותי. אישורי סטיה זעירה יופצו כדלקמן: לתיק בחינה / פריט. לראש צוות בוחנים לצורך רישום ומעקב. לאגף המייצר / המחלקה המייצרת / לספק. בהתאם למקרה – יועבר המידע להנדסת הישימות ו/או יוזרם למערכת מעקב ספקים. לשימוש כמו שהוא.
 • יצרן משנה – גוף המחוץ לארגון שהוסמך ליצר מכלולים, רכיבים, אביזרים או חלקים המיועדים לשימוש או הרכבה במוצרי הארגון.
 • תהליך חוזר Rework : טיפול חוזר בחומר הלקוי, המביא להתאמה מלאה בינו לבין המפרטים ו/או דרישות ישימים.
 • תיקון Repair : טיפול חוזר בחומר הלקוי בתהליך מאושר המאפשר צמצום ההשלכות של אי התאמה, אך לא לבטלה לחלוטין. תיקון אינו מביא את המוצר שבטיפול להתאמה מלאה למפרטים או לדרישות ישימים.
 • מוצר פסול : מוצר לקוי שלא ניתן להפעיל עליו תהליך חוזר או תיקון.
 • מערכת מעקב ספקים – מערכת מחשוב בה נאסף מידע על ביצועי האיכות של יצרנים וספקים המספקים מוצרים לארגון.
 • טיפול בפריטים פסולים : מוצרים אשר נפסלו ע"י וועדת סקר והנצלה, יתויגו עם "תג זיהוי פסול" יועברו למחסן פסילה ויפונו בהקדם האפשרי מהארגון.
 • פעולות מתקנות – הוועדה תקבע ותסכם על גבי טופס "סיכום ועדת סקר הנצלה" את האמצעים שיש לנקוט למניעת הישנות הליקויים ותצביע על פעולות מתקנות נדרשות, תוך קביעת הגורם האחראי לפעולה המתקנת והגבלת הזמן לביצוע.

פעילות מתקנת

 • הארגון יפעל לסילוק הסיבה לאי התאמות, לשם מניעת הישנותן.
 • ייקבע נוהל מתועד להגדרת דרישות.
 • סיקור אי התאמה, לרבות תלונות לקוח – תחקיר האירוע.
 • הסיבות והגורמים לאי התאמה – גורמי שורש לבעיה.
 • הערכת הצורך בפעולה, כדי להבטיח מניעת הישנות אי התאמה במוצר.
 • קביעה ומימוש של הפעולה הדרושה.
 • רשומות של תוצאות הפעולה שננקטה.
 • סיקור תיעוד ואימות האפקטיביות של הפעולה המתקנת שננקטה.
 • מדידה ניתוח ושיפור.

פעולה מונעת

 • סדרה של פעולות או פעולה לסילוק הסיבות לאי התאמות.
 • אפשרויות, כדי למנוע התרחשותן.
 • ייקבע נוהל מתועד להגדרת הדרישות.
 • קביעת אי התאמות פוטנציאליות וסיבותיהן.
 • הערכת הצורך בפעולה למניעת הופעתן של אי התאמות.
 • קביעה ומימוש של הפעולה הדרושה.
 • רשומות של תוצאות הפעולה שננקטה.
 • סיקור ותיעוד הפעולה המונעת שננקטה.

רישום ותפוצה – יו"ר הוועדה מסכם סיכום ישיבות הועדה (סקר הנצלה מס'-פרטי המקרה. סיכום ועדת סקר והנצלה. טופס ביצוע משימות הנצלה) ומפיץ סיכום וטפסים אלה לחברי הועדה לידיעה, טיפול, נקיטת פעילות מתקנת ומונעת, תיעוד ממוחשב, מעקב לסגירת הטיפול וכדומה.

באיזה בעיות איכות אתם נתקלתם? מוזמנים לפנות אלי בטלפון או במייל!

צור קשר

אולי יעניין אותך גם :

ייעוץ בהנדסת תעשייה וניהול

הבטחת איכות ומצויינות עסקית

מהי מערכת ניהול איכות?

מהו מבדק פנימי בארגונים, חברות ומפעלים לפי תקני איזו?

שיטות מתקדמות ועכשוויות להבטחת איכות ומצוינות עסקית

ניהול הבטחת איכות