מהי מערכת ניהול איכות?

דרישות כלליות – הארגון יקים, יתעד, יממש ויתחזק מערכת ניהול איכות בהתאמה לדרישות תקן בין לאומי וזה ישפר בהתמדה את האפקטיביות שלה.

תכנון איכות – מהו תכנון איכות במוצר או בשירות? שלושה הממדים בתכנון האיכות :

 • מימד הזמן: תכנון אסטרטגי, תכנון טקטי, תכנון אופרטיבי ותפעולי.
 • מימד הארגון: תכנון מאת ההנהלה הבכירה, תכנון בדרגי הביניים ותכנון מאת הניהול האופרטיבי.
 • מימד טכנולוגי: נהלים, טכניקות וכלים מסייעים בתכנון האיכות.

מבנה תכנית איכות

 • הגדרת יעדי האיכות.
 • הגדרת מרכיבי התהליך.
 • הקצאת המשאבים, הסמכות והאחריות לאורך שלבי התהליך.
 • נהלים והוראות עבודה.
 • תוכנית לבדיקה, בחינה ומבדק בשלבים השונים.
 • נוהל מפורט לשינויים.

קביעת מדדים להערכת מימוש יעדי האיכות

דגימת האיכות

 • עקרונות הדגימה.
 • שיטות הדגימה: לפי משתנים ולפי תכונות.
 • מושגים בדגימה: רמת איכות רצויה, איכות גבולית, עקומת איפיון, סיכון יצרן וסיכון צרכן.
 • סוגי תוכניות דגימה.
 • קבלת החלטות על בסיס תקן ישראלי מס'… הכרת טבלאות ההחלטה של התקן. החלטות על בסיס דגימה בודדת ודגימה כפולה.

הבטחת איכות – מניעת הפתעות – שליטה בתהליך – חסכון בעלויות – שיפור היכולת התחרותית, כלומר דרישות = תוצאות. סטיה מדרישות מחייבת תגובה  לתיקון-שיפור השירות או המוצר. תרגום דרישות (מוצר / שירות) מול תוצאות = שביעות רצון גבוהה.

מודל ניהול האיכות הבסיסי – מעגל דמינג PDCA. תכנן (Plan) – בצע (Do) – בדוק (Check) – פעל לשיפור (To improve).

שיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות

אחריות הנהלה – ניהול משאבים – מימוש מוצר – מדידה, ניתוח ושיפור – אחריות הנהלה.

תהליך – אוסף פעילויות הממיר תשומות לתפוקה תוך שימוש במשאבים (משאבים מומרים / מעובדים).

תפיסת ניהול איכות כהיום תוך אימוץ הגישה התהליכית – פעילויות מתואמות להכוונה ובקרה של ארגון בהקשר לאיכות. עקרונות ניהול האיכות : התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, שיפור מתמיד, גישה עובדתית לקבלת החלטות, תועלת הדדית בין הספק לארגון.

הגישה התהליכית במערכת ניהול האיכות מדגישה:

 • הבנת דרישות הלקוח ומילוין.
 • קביעת רצף תהליכים ויחסי הגומלין שביניהם.
 • שקילת התהליכים במונחים של ערך מוסף.
 • קבלת תוצאות של תהליכים בהתבסס על מדידה וניתוח אובייקטיבים.
 • שימוש במודל דמינג – Plan-Do-Check-Act.

דרישות תיעוד מסמכי מערכת ניהול האיכות

 • מדיניות ומטרות האיכות – הצהרות מתועדת של מדיניות האיכות של הארגון, החזון ומטרות האיכות.
 • מדריך האיכות – מסמך המגדיר את מערכת האיכות של הארגון.
 • נהלים – מסמך מוגדר לביצוע פעילות או תהליך לשם הבטחת או השגה של תוצאה רצויה.
 • הוראות עבודה – מסמך המגדיר איך לבצע משימות חשובות בתוך יחידה ארגונית.
 • עזרי עבודה – כלים ארגונים שפותחו להכוונה ולמילוי דרישות כגון: טופס / רשימת תיוג, תוכניות איכות, רמת בדיקה-דגימה-תוכנית דגימה, מסמכים חיצונים, תיאורי תפקיד.